Договір публічної оферти про надання послуг

ТОВ «Лоу енд джастіс консалтинг» (надалі по тексту – «Виконавець»), укладає даний Договір публічної оферти про надання послуг через даний сайт Виконавця (надалі по тексту – «Договір публічної оферти», «Договір») у відповідність до статей 634, 641, 642, 644 Цивільного кодексу України.

Акцепт (прийняття) умов даного Договору здійснюється Клієнтом на умовах даного Договору та засвідчує факт його укладання.

У випадку замовлення послуги у Виконавця, Клієнт погоджує умови даного Договору публічної оферти, Договір вважається укладеним між сторонами про наступне:

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Виконавець – ТОВ «Лоу енд джастіс консалтинг», яке надає послуги особисто або через свого представника.

1.2. Клієнт – фізична чи юридична особа, яка звертається за отриманням послуг через Сайт Виконавця, та несе особисту відповідальність за достовірність та зміст вказаної ним персональної та іншої  інформації, яка повідомляється Клієнтом Виконавцю у зв’язку із наданням послуг.

1.3. Послуги – надання правової допомоги (юридичних послуг): роз’яснень, консультаційних, інформаційних та інших юридичних послуг у письмовій (шляхом складання та/або отримання відповідних документів та їх надсилання на електронну пошту (e-mail) Клієнта) чи в усній формі (шляхом усного консультування через форми спілкування, які будуть зручними для Виконавця); представництво інтересів Клієнта в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від організаційно-правових форм та форм власності на підставі доручення, виданого Клієнтом; надання консультацій щодо безпеки залучення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів; вивчення окремих сфер інвестиційної діяльності в цілях безпеки; організація постійних та оперативних заходів щодо захисту інвестицій, бізнесу в цілому, власності та відповідних осіб; допомога у вирішенні конфліктних питань з державними чиновниками чи будь-якими особами; постійна підтримка підприємницької діяльності, з контролем безпеки; аналіз безпеки підприємницької діяльності; захист комерційної таємниці; захист інформаційних комунікацій; контроль товарних запасів; фізичний захист персоналу та об’єктів; перевірка та контроль персоналу; перевірка підрядників (фізичних та юридичних осіб); виявлення загроз поточній діяльності; оцінка безпеки перспективної діяльності; налагодження комунікації та взаємодії з органами влади, керівництвом та правоохоронними та контролюючими органами. Обсяг послуг, що надаються Виконавцем Клієнту визначається за конкретно поставленими завданнями Клієнта та узгодженими Сторонами в усній та/або письмовій формі.

1.4. Сторони – Виконавець та Клієнт (разом по тексту Договору іменуються — “Сторони”, а кожна окремо — “Сторона”).

1.5. «Договір публічної оферти» або «Договір» — даний Договір публічної оферти, який згідно чинного законодавства України регулює взаємовідносини Клієнта та Виконавця, порядок надання та оплати послуг.

1.6. Акцепт – прийняття усіх умов Договору Клієнтом та відсутність претензій Клієнта, щодо надання послуг Виконавцем. Акцепт здійснюється Клієнтом будь-яким із наступних способів:

1.6.1. Заповнення відповідної заявки на сайті Виконавця або/та замовлення телефонним дзвінком, засобами електронної пошти, месенджерів;

1.6.2. Укладання окремого письмового правочину з Виконавцем про надання послуг;

1.6.3. Оплата грошових коштів Виконавцю будь-яким способом відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України;

1.7. Сайт Виконавця – офіційна веб-сторінка, електронна платформа, портал, сайт в мережі Інтернет, за адресою:  consulting.kiev.ua, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.

1.8. Заявка – письмове заповнення Клієнтом відповідної форми документа наданого Виконавцем для отримання послуг з зазначенням реквізитів, контактних даних Клієнта у тому числі персональних даних Клієнта. Форма заявки може бути змінена та/або доповнена Виконавцем, що не заперечується Клієнтом.

1.9. Публічна оферта – публічне звернення до усіх без винятку Клієнтів для надання послуг або/та укладання правочину про надання послуг між Сторонами в майбутньому.

1.10. Електронна пошта (e-mail) Клієнта – зареєстрована на ім’я Клієнта адреса для отримання електронних повідомлень  на відповідному сервісі передачі інформації засобами електронного зв’язку. Електронну пошту вказує безпосередньо Клієнт під час заповнення заявки на сайті Виконавця.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець надає Послуги за зверненням Клієнта, а Клієнт зобов’язується їх прийняти та оплатити.

2.2. Даний Договір є публічною офертою та вважається укладеним між Виконавцем та Клієнтом з моменту акцепту Клієнтом умов даного Договору.

2.3. У разі надання Клієнтом акцепту Виконавцю для надання послуг, Клієнт зобов’язується своєчасно оплатити такі послуги на умовах, які визначені даним Договором.

2.4. Місце надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця або за домовленістю між Сторонами.

 

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

3.1. Оплата здійснюється Клієнтом грошовими коштами на банківський рахунок Виконавця у строк та терміни, які зазначаються Виконавцем. Реквізити банківського рахунку надаються Клієнтові Виконавцем у зручний для нього спосіб (шляхом особистого вручення у паперовому вигляді, надсилання смс-повідомленням, електронною поштою тощо) або зазначаються в укладених між сторонами Договорах або виставлених Виконавцем рахунках.

3.2. Оплата здійснюється у національній грошовій одиниці України – гривні.

3.3. Ціна за надання послуг визначається Виконавцем усно або в укладених між сторонами Договорах, або виставлених Виконавцем рахунках, в надісланому Клієнту електронному листі, або в Акті про надання послуг.

3.4. Оплата за надання послуг Виконавцем здійснюється Клієнтом шляхом перерахування на банківський рахунок Виконавця 100 % попередньої оплати, встановленої Виконавцем за надання таких послуг відповідно до умов цього Договору.

3.5. Клієнт вважається таким, що виконав своє зобов’язання з моменту отримання Виконавцем грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

3.6. У разі неможливості виконати/надати Виконавцем послуги Клієнту Виконавець має право не повертати суму, яка фактично була витрачена на надання таких послуг у наступних випадках:

– якщо неможливість виконати/надати послугу виникла з вини Клієнта (внаслідок надання Клієнтом неповної чи недостовірної інформації; невірної постановки завдання Клієнтом; прострочення Клієнтом оплати послуг, що призвело до пропуску строків, неактуальності послуги чи неможливості її надання тощо);

– якщо неможливість виконати/надати послугу виникла внаслідок заборон, встановлених законодавством України;

– якщо надання послуги, замовленої Клієнтом може кваліфікуватися як порушення законодавства України, прав третіх осіб;

– якщо неможливість виконати/надати послугу спричинена відсутністю правового регулювання порушеного Клієнтом питання;

– у разі настання обставин непереборної сили.

3.7. Під час надання послуг Виконавець має право збільшити чи зменшити ціну надання таких послуг Клієнту в залежності від обсягу, складності надання послуги, часу, витраченого на її надання.

3.8. У разі надання Виконавцем послуг Клієнту на безоплатній основі, оплата Клієнтом не здійснюється. Акцепт на надання послуг на безоплатній основі здійснюється шляхом заповнення Клієнтом відповідної заявки на сайті Виконавця з написом у темі повідомлення “Безкоштовна консультація”;

3.9. Витрати пов’язані з перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, у тому числі комісія, послуги банку, тощо покладаються на Клієнта.

3.10. Послуги надаються Виконавцем протягом трьох робочих днів з моменту отримання від Клієнта на свій банківський рахунок оплати у порядку п.3.6. даного Договору за умови отримання від Клієнта необхідних для надання послуг документів та інформації.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Права та обов’язки Виконавця:

4.1.1. Виконавець надає послуги лише в межах, встановлених чинним законодавством України;

4.1.2. Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні послуг без будь-яких пояснень, в тому числі й у випадких, передбачених п.3.6. даного Договору.

4.1.3. Виконавець зобов’язаний своєчасно надавати послуги Клієнту.

4.1.4. У разі неможливості надання послуг Клієнту, який виконав умови п. 3.4. даного Договору, попередити про це Клієнта та на вимогу Клієнта повернути грошові кошти сплачені клієнтом за фактично не виконану роботу.

4.1.5. Виконавець приступає до виконання свого зобов’язання, коли Клієнтом виконано наступне:

4.1.5.1. Клієнт виконав вимоги п. 3.4. даного Договору;

4.1.5.2. Клієнт надав Виконавцю усі необхідні документи для надання послуг;

4.1.5.3. Клієнт надав Виконавцю необхідну інформацію: з додержанням усіх вимог, вказавши своє прізвище, ім’я, місто, номер контактного телефону, електронну адресу (e-mail), детальний опис ситуації з зазначенням конкретного запитання.

4.1.6. Виконавець має право використовувати та розміщувати персональні дані Клієнта.

4.1.7. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг Клієнту, без попередньої згоди на це Клієнта.

4.1.8. Виконавець не надає послуги, щодо налаштування програмного забезпечення, комп’ютерної техніки Клієнта для заповнення Клієнтом заявки на сайті Виконавця.

4.1.9. Виконавець надає безкоштовні послуги у разі наявності вільного часу у Виконавця для надання таких послуг.

4.1.10.  Виконавець має право змінювати реквізити в заявці, яку заповнює Клієнт у будь-який час.

4.1.11.  Виконавець має право у будь-який час видаляти, поширювати дані (реквізити) Клієнта з сайту Виконавця.

4.1.12.  Виконавець має право посилатися на дані Клієнта, які вказані в заявці для публікації таких даних на інших сайтах, які не належать Виконавцю.

4.2. Права та обов’язки Клієнта:

4.2.1. Своєчасно сплачувати та приймати послуги, які надаються Виконавцем.

4.2.2. Надавати усі документи Виконавцю, які будуть необхідними для надання послуг.

4.2.3. Нести особисту відповідальність за надання правдивої та достовірної інформації, документів Виконавцю.

4.2.4. Клієнт зобов’язаний самостійно забезпечувати доступ до мережі Інтернет для заповнення відповідної заявки на сайті Виконавця.

4.2.5. Клієнт зобов’язаний дотримуватися правил етики під час надання Виконавцем послуг Клієнту.

4.2.6. Клієнт зобов’язаний своєчасно прийняти послуги, які надані Виконавцем та/або підписати відповідні документи, які засвідчують факт отримання послуг.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

 

5.1. У разі порушення своїх зобов’язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. У разі порушення Клієнтом умов даного Договору та зобов’язань перед Виконавцем, Клієнт несе відповідальність шляхом сплати Виконавцю штрафу у подвійному розмірі вартості послуг Виконавця.

5.3. У разі, якщо Клієнт прострочив строки оплати послуг Виконавцю, Клієнт відшкодовує Виконавцю завдані збитки.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за надані послуги Клієнту та їх результати, у разі якщо Клієнтом була подана недостовірна інформація, не були подані всі необхідні документи, які є необхідними для надання послуг.

5.5. Виконавець не несе будь-якої відповідальності, у тому числі фінансової, перед Клієнтом за надання послуг та/або надані послуги у випадку підписання Акту наданих послуг Сторонами.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. Усі спори/суперечки між Виконавцем та Клієнтом вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості вирішення спорів/суперечок між Сторонами, такий спір вирішується у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. У разі визнання будь-якого пункту даного Договору недійсним, всі інші пункти даного Договору є дійсними та підлягають виконання сторонами.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

7.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором може бути призупинений тільки в разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

7.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох календарних днів повідомити про це другу Сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються відповідним документом вповноваженим на те органом.

7.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

7.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію даного Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачуються.

7.5. За час дії обставин непереборної сили  не нараховуються штрафні санкції та жодна із сторін не несе відповідальності за неможливість виконання або неналежне виконання умов цього договору.

7.6. Дія обставин непереборної сили повинна бути підтвердження відповідним висновком компетентного органу України.

 

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

8.1. Клієнт надає свою згоду Виконавцю на обробку, збереження, передачу та використання персональних даних Клієнта.

8.2. Метою обробки персональних даних є здійснення діяльності Виконавця пов’язаної з наданням послуг Клієнту.

8.3. Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта в інтересах Клієнта в процесі здійснення діяльності, що не суперечить предмету та умовам даного Договору.

8.4. Я, Клієнт даю свою згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних, таких як: ім’я, прізвища, та по-батькові, контактних телефонів, місця проживання, адрес електронної пошти, відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

9.1. Уся інформація, документи отримані Клієнтом від Виконавця є конфіденційними та не підлягають розголошенню третім особам.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту акцепту даного Договору Клієнтом згідно п.1.6. даного Договору.

10.2. Строк дії Договору закінчується в момент підписання Акту наданих послуг або передачі Клієнту результатів наданих Виконавцем послуг у інший спосіб (у письмовій (шляхом складання та/або отримання відповідних документів та їх надсилання на електронну пошту (e-mail) Клієнта) чи в усній формі (шляхом усного консультування через форми спілкування, які будуть зручними для Виконавця).

10.3. Зобов’язання Клієнта за даним Договором вважаються виконаними після повної оплати за послуги надані Виконавцем, а також надання Виконавцю документів та достовірної і повної інформації, що необхідні  для надання послуг за цим Договором.

10.4. Виконавець у будь-який момент має право в односторонньому порядку відмовитися у наданні послуг Клієнтові в односторонньому порядку, без будь-яких пояснень.

10.5. Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін в односторонньому порядку Виконавцем у випадках, передбачених даним Договором.

10.6. Клієнт може у будь-який час розірвати даний Договір попередньо повідомивши письмово  Виконавця за 15 (п’ятнадцять) календарних днів. При цьому, вартість оплачених Клієнтом послуг не повертається та не відшкодовуються Виконавцем.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Даний Договір публічної оферти складено українською мовою та має юридичну силу.

11.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору здійснює виключно Виконавець без попередньої згоди Клієнта та опубліковує на своєму сайті.

11.3. Дія умов даного Договору публічної оферти не поширюється на випадки укладання окремого індивідуального договору між Виконавцем та Клієнтом.

11.4. Після надання послуг Виконавцем, Клієнт зобов’язується підписати Акт наданих послуг (або Акт про відсутність претензій, щодо наданих послуг), або підтвердити про отримання електронного звіту про виконану роботу.

11.5. Усі Акти, Додаткові угоди є невід’ємною частиною даного Договору.

11.6. Клієнт з підтверджує, що ретельно ознайомився умовами даного Договору та не буде мати претензій до Виконавця в майбутньому.

11.7. Термін надання послуг Клієнту визначається за попередньою домовленістю з Виконавцем.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

12.1. Місцезнаходження юридичної особи: 

– Україна, 01001, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 52/2, офіс 13А; 

– Україна, 07401, Київська область, місто Бровари, вул. Шолом-Алейхема, будинок 93, корпус 1, офіс 10.

12.2. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1010231020000000082.

12.3. Контактні дані: +38(098)-280-80-48; kyivofficelawjustice@proton.com.

12.4. IBAN UA903226690000026001300364266;

      МФО банку 322669;

    код ЄДРПОУ банку 09322277.